Về mặt tư tưởng cần làm cho mọi người nhất là cán bộ y tế thấy rõ sự cần thiết đối với việc chữa dứt điểm thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân.

    Quan trọng như thế nào và thoát vị đĩa đệm không phải là một căn bệnh đơn giản.

   Nhiều người đã phải mất việc hoặc tồi tệ hơn chỉ vì thoát vị đĩa đệm, sự ích lợi của việc xây dựng nền Y Học Việt Nam kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc, trên cơ sở đó khắc phục một số nhận thức, tư tưởng và khuynh hướng sai lầm: Trong khi đó nhiều người không có điều kiện tiếp cận các thông tin về thoát vị đĩa đệm thì còn đặt câu hỏi bị thoát vị đĩa đệm có nên đi bộ được không?

tư tưởng chữa thoát vị đĩa đệm

tư tưởng chữa thoát vị đĩa đệm

- Thiếu tin tưởng, chấp hành không nghiêm túc Nghị Quyết của Đại hội Đảng lần thứ tư và các nghị quyết V – VI – VII – VIII. – Coi nhẹ giá trị của nền y học cổ truyền dân tộc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh thoát vị đĩa đệm do tư tưởng hoài nghi cả một số cán bộ chưa được biết, được học và chưa được thực hiện các công tác phòng và chữa bệnh của nền y học cổ truyền dân tộc. – Tư tưởng coi nhẹ thuốc và các phương pháp chữa bệnh của cha ông ta của một số người vì chịu ảnh hưởng của sách vở nước ngoài. (Tìm hiểu các bài tập thoát vị đĩa đệm dành cho những người phụ nữ có thai) – Tư tưởng và khuynh hướng hẹp hòi dân tộc của một số người có kinh nghiệm cổ truyền trước việc tiếp thu nền y học hiện đại và nền y học của các nước láng giềng trong việc điều trị thoát vị đĩa đệm.