Quế chi có cành cây nhỏ của nhiều loại quế: quế Trung Quốc, quế Thanh, quế Xrilanca thuộc họ long não.     Sự tương quan giữa thoát vị đĩa đệm và cây Quế Chi được thể hiện rất rõ qua tác dụng